Αυτές Οι Αρχιτεκτοφωτογραφίες Κάτι Θυμίζουν. Α Ναι: Inception!

Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είναι φωτογραφίες, αλλά βορτογραφίες.

Vortograph is the first completely abstract kind of photograph, it is composed of kaleidoscopic repetitions of forms achieved by photographing objects through a triangular arrangement of three mirrors. Alvin Langdon Coburn, a member of the Photo-Secession group and a pioneer in nonobjective photography, invented vortography in 1917 and remained the principal advocate and practitioner of the technique.

Αυτουνού.

Διαφήμιση 300×250 Google